Dokumatacija potrebna prilikom smještaja korisnika u dom:

1.IZVOD IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (PREPISANO IZ ZDRAVSTVENOG KARTONA-PORODIČNE MEDICINE)

2.OTPUSNICA IZ BOLNICE ( AKO JE PACIJENT BIO U BOLNICI )

3.DIJAGNOZA I NALAZ DA NE BOLUJE OD ZARAZNIH I PSIHIČKIH BOLESTI

4.NALAZ NEUROPSIHIJATRA

5.KOPIJA LIČNE KARTE

6.IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

7.CIPS–PRIJAVNICA BORAVKA

8.KOPIJA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE-

Ukoliko se zdravstveni karton prebacuje na DZ Tuzla, potrebno je ostaviti

ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu u domu